ناوگان مسافربری

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- هما

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)

 

Iran Air Fleet

 

هما

 

 

 

by Atabak Chitsaz©

Aerospacetak.ir

 

 

Status

&

Ex- Register

Photos MSN Engine Type First Flight Type Register

Active


20998/275
PW JT9D-7F
1976/06/20
B747SP-86 EP-IAA
Stored @ THR

20999/278
PW JT9D-7F
1976/04/22
B747SP-86

EP-IAB

MRO @ THR

21093/307
PW JT9D-7F
1977/05/16
B747SP-86 EP-IAC
Stored @ THR

21758/371
PW JT9D-7F
1979/04/26
B747SP-86 EP-IAD
Stored @ THR

21759/381
PW JT9D-7F
1976/06/20
B747-186B
EP-IAM
MRO @ THR

21217/291
PW JT9D-7F
1976/07/21
B747-286B
EP-IAG
Active

21218/300
PW JT9D-7F
1976/12/22
B747-286B
EP-IAH

Active


Ex- EP-AUA


22670/550
GE CF6-50E2
1981/01/12
B747-230B
EP-IAI

MRO @ THR


Ex- TC-AKZ


24134/712
GE CF6-50E2
1988/09/15
B747-21AC
EP-ICD

Active


Ex- F-WWAL


723
GE CF6-80C2A5
1993/12/21
A300-605R
EP-IBA

Active


Ex- F-WWAZ


727
GE CF6-80C2A5
1994/10/18
A300-605R
EP-IBB

Active


Ex- SX-BEK


632
GE CF6-80C2A5
1992/11/03
A300-605R
EP-IBC

MRO @ THR


Ex- SX-BEL


696
GE CF6-80C2A5
April 1993
A300-605R
EP-IBD

MRO @ THR

Ex- EP-MDA


299
GE CF6-50C2
1984/08/09
A300B4-203
EP-IBG

Active


Ex- EP-MDB


302
GE CF6-50C2
1984/11/14
A300B4-203
EP-IBH

Active


Ex- TC-FLK


151
GE CF6-50C2R
1981/09/06
A300B4-2C
EP-IBI

Active


Ex- TC-FLL


256
GE  CF6-50C2
1983/05/13
A300B4-203
EP-IBJ

Active


Ex- F-WZEO


80
GE CF6-50C2
1980/02/13
A300B2K-3C
EP-IBS

MRO @ THR


Ex- F-WZMB


185
GE CF6-50C2
1982/03/09
A300B2K-3C
EP-IBT

Active

Ex- F-WZMD


187
GE CF6-50C2
1982/02/23
A300B2K-3C
EP-IBV

Stored @ THR


Ex- F-WZME


226
GE CF6-50C2
1982/12/13
A300B2K-3C
EP-IBZ

Stored @ IKA


Ex- TC-JCL


338
GE CF6-80A3
1985/05/04
A310-203
EP-IBM

Stored @ IKA


Ex- TC-JCM


375
GE CF6-80A3
1985/04/16
A310-203
EP-IBN

Scrapped @ THR


Ex- TC-JCN


379
GE CF6-80A3
1985/04/24
A310-203
EP-IBO

Stored @ THR


Ex- TC-JCR


370
GE CF6-80A3
1986/01/06
A310-203
EP-IBP

Stored @ THR


Ex-TC-JCS


389
GE CF6-80A3
1986/01/20
A310-203
EP-IBQ

Stored @ THR


Ex- TC-JCU


390
GE CF6-80A3
1986/02/19
A310-203
EP-IBX

Active


Ex- A6-EKB


436
GE CF6-80C2A2
1987/02/05
A310-304
EP-IBL

Active


Ex- SU-MWB


671
GE CF6-80C2A2
1993/02/19
A310-304
EP-IBK

MRO @ IKA


Ex- EP-MHN


575
IAE V2527-A5
1996/01/26
A320-232
EP-IEB

 

Active


Ex- EP-MHJ

857
IAE V2527-A5
1998/06/18
A320-232
EP-IEC

MRO @ THR


Ex- VP-CBZ


345
CFM56-5A3
1992/06/18
A320-212
EP-IED

Active


Ex- EK-32303


303 CFM56-5A1 1992/02/14 A320-211 EP-IEE

MRO @ THR


Ex- EK-32312


312
CFM56-5A1
1992/03/05
A320-211
EP-IEF

Active


Ex- EK-32054


2054
CFM56-5A1
2003/06/06
A320-211
EP-IEG

Destroyed near OMH20945/1048
JT8D-15
1974/06/12
B727-286
EP-IRP

Stored @ THR20946/1052
JT8D-15
1974/06/24
B727-286
EP-IRR
Stored @ THR

20947/1070
JT8D-15
1974/09/12
B727-286
EP-IRS
Stored @ THR

21078/1114
JT8D-15
1975/03/03
B727-286
EP-IRT

MRO @ THR


Ex- PH-LMG


11292
TAY650-15
1990/09/07
FOKKER F-100
EP-IDA

MRO @ THR

 

Ex- PH-LMM


11294
TAY650-15
1990/10/31
FOKKER F-100
EP-IDD

MRO @ THR

 

Ex- PH-LMN


11298
TAY650-15
1990/11/07
FOKKER F-100
EP-IDF

Active

 

Ex- PH-LMW


11302
TAY650-15
1991/01/30
FOKKER F-100
EP-IDG

Active

 

Ex- PT-MRI


11442
TAY650-15
1993/02/19
FOKKER F-100
EP-CFD

Stored @ THR

 

Ex- F-GRMV


11422
TAY650-15
1992/10/06
FOKKER F-100
EP-CFE

Active

 

Ex- F-GSTG


11443
TAY650-15
1993/02/24
FOKKER F-100
EP-CFH

Stored @ THR

 

Ex- PT-MRU


11511
TAY650-15
1996/01/22
FOKKER F-100
EP-CFI

Stored @ THR

 

Ex-PT-MRV


11516
TAY650-15
1996/01/09
FOKKER F-100
EP-CFJ

Stored @ THR

 

Ex- PT-MRW


11518
TAY650-15
1996/02/18
FOKKER F-100
EP-CFK

Active

 

Ex-PT-MRY


11343
TAY650-15
1991/06/28
FOKKER F-100
EP-CFL

Active

 

Ex- PT-MQL


11394
TAY650-15
1992/04/27
FOKKER F-100
EP-CFM

Scrapped @ THR

 

Ex- PT-MQO


11423
TAY650-15
1992/11/05
FOKKER F-100
EP-CFN

Active

 

Ex- PT-MQE


11389
TAY650-15
1992/04/03
FOKKER F-100
EP-CFO

MRO @ THR

 

Ex- PT-MQN


11409
TAY650-15
1992/07/24
FOKKER F-100
EP-CFP

Active

 

Ex- PT-MQT


11429
TAY650-15
1992/12/02
FOKKER F-100
EP-CFQ

MRO @ THR

 

Ex- PT-MQD


11383
TAY650-15
1992/03/31
FOKKER F-100
EP-CFR

MRO @ THR

 

Ex- TC-KZT


139
GE CF6-50C2
1981/03/11
A300B4-203F
EP-ICE

Active

 

Ex- TC-KZU


173
GE CF6-50C2
1981/12/14
A300B4-203F
EP-ICF

Active

 

Ex- G-CEPE

49506/1400 PW JT8D-217A 1988/03/xx MD-82 UR-CJZ

color: #000000;FOKKER F-100/td